پیشنهاد نام جدید برای جمهوری ارمنستان

آرمن آشوتیان وزیر آموزش و علوم ارمنستان پیشنهاد کرده است که نام این کشور از جمهوری ارمنستان به جمهوری ارمنستان شرقی تغییر پیدا کند. به گزارش ترت او اعلام کرده است که منتظر دیدگاهها در این زمینه خواهد ماند.

در برخی از نقشه های تاریخی که در ارمنستان منتشر می شود حدود قلمرو این کشور علاوه بر کشور کنونی ارمنستان، بخشهایی از نواحی شرقی کشورهای ترکیه، سوریه و نیز مناطق شمال غربی ایران فرض می شود.

نظرات