آرام قارابکیان

Aram Gharabekyanآرام قارابکیان Արամ Ղարաբեկյան رهبر ارکستر و کارگردان هنری معروف در سال 1955 متولد شد و روز 10 ژانویه 2014 در ایالات متحد امریکا درگذشت.
این هنر مند ارمنی دارنده مدال موسس خورناتسی Movses Khorenatsi از ارمنستان بود و وزارت فرهنگ ارمنستان با انتشاری بیانیه ای مراتب اندوه را به مناسبت درگذشت او اعلام کرد.

نظرات