دانش مهمتر از مدرک است

مدیر گالری ملی ارمنستان، پاراون میرزایان می گوید قابل درک نیست که مقامات رسمی کشور بدنبال مدرک دکترا هستند.
به گزارش ترت میرازایان می گوید که سال گذشته از تلویزیون درباره 149 پایان نامه جدید دکترا شنیده است. در زمان شوروی تنها 10 تا 15 نفر توانستند از پایان نامه دکترای خود دفاع کنند، آنهم پس از سالها کارهای تحقیقاتی.
پارون میرزایان با اشاره به تارون مارگاریان شهردار ایروان و گاکیگ بگلاریان وزیر ترانسپورت که به تازگی از پایان نامه های دکترای خود دفاع کردند، می گوید که دانش مهم است. این دوره عنوان دکتر یا پروفسور مد شده است.

نظرات