روزهای پندرسکی در ایروان

قفقازستان - روزهای 13 تا 16 ژانویه 2014 در ایروان روزهای پندرسکی نامگذاری شده است. به همین مناسب در ایام مذکور 20 قطعه موسیقی در 4 کنسرت جداگانه اجرا خواهد شد.
کریستف پندرسکی یا کشیشتف پندرتسکی آهنگساز و رهبر ارکستر لهستانی در 23 نوامبر 1933 در دبیسا بدنیا آمد. بسیاری او را بهترین آهنگساز قرن نامیده اند.

نظرات