آرزوی سفیر بریتانیا در ارمنستان

جاناتان آوس سفیر بریتانیا در ارمنستان می گوید: من برای ارمنی ها بهترینها را آرزو میکنم، تندرستی، ثروت و خوشبختی.
به گزارش نیوز سفیر بریتانیا در ایروان این مطلب را به مناسبت آغاز سال 2014 به این خبرگزاری گفت.
تاجائیکه من میدانم، شخص برای دیگران آرزوی دستیابی به آنچه ندارد را می کند.

نظرات