بیلاین بجای یوکام

در سال جاری دولت ارمنستان خدمات اینترنت را از شرکت بیلاین می گیرد. پیش از این دولت خدمات اینترنت را از شرکت یوکام می گرفت. گفته می شود که شرکت بیلاین در مناقصه دولتی برنده شده است.
در ارمنستان تنها 4 شرکت اپراتور موبایل فراهم کننده سرویس اینترنت هستند.

نظرات