ارمنستان در رتبه سه سیگاری ها

به گزارش نشریه مد ایندیا medindia.net بموجب آمار مربوط به سال 2012، کشور تیمور شرقی بیشترین درصد مردان سیگاری در جهان را دارا است و 61 درصد مردان این کشور سیگار می کشند. درصد مردان سیگاری در اندونزی 57 و در ارمنستان 51.5 می باشد و این کشورها به ترتیب در رتبه دو و سوم جهانی جای می گیرند. روسیه و قبرس در رده های بعدی قرار دارند.
از لحاظ درصد زنان سیگاری یونان در صدر و بلغارستان در جایگاه دوم قرار می گیرد.

نظرات