ارمنستان وطن دوم هندی ها است

آقای جی یک هندی است که بهمراه همسر ارمنی و دختر 7 ساله شان در ارمنستان زندگی می کند. او در شهر گوا در هندوستان با همسر کنونی خود آشنا می شود. لیلیت که میکروب شناس است انزمان در هندوستان کار می کرد.آقای جی از زندگی در ارمنستان راضی است و می گوید که ارمنستان وطن دوم هندی ها است.
بطور کلی ارامنه با مردم غیر ارمنی بسختی حاضر به ازدواج می شوند. اما در سالهای اخیر این سنت قدیمی بارها در ارمنستان شکسته شده است. آقای جی تنها فرد غیر ارمنی نیست که با ارمنستانی ها ازدواج کرده است. بسیاری از ایرانیان غیر ارمنی را نیز می شناسم که همسر ارمنی دارند.
[youtube=http://youtu.be/bTsvIEHJifU]

نظرات