افزایش سریع قیمتها در ارمنستان

آرمن پوقوسیان رئیس اتحادیه مصرف کنندگان ارمنستان روز 17 ژانویه جاری به خبرنگاران گفت که انتظار میرود بزودی قیمتها در ارمنستان افزایش پیدا کند. به گفته او جامعه ارمنستان بخاطر افزایش قیمتها در وضعیت نا امیدی قرار گرفته است و هیچ راهی برای جبران خسارات وجود ندارد.
آرمن پوقوسیان در نشست مذکور پیشنهاد می کند که برای مبارزه با تورم، تعرفه مصرفی برای ثروتمندان افزایش پیدا کند.

نظرات