بحث کاهش مالیات در دولت ارمنستان

شورای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط SMB در روز 17 ژانویه در مورد لایحه کاهش مالیات بر سرمایه برگشتی بحث و بررسی انجام داد. در این نشست نخست وزیر ارمنستان نیز حضور داشت. به گزارش ترت در لایحه پیشنهادی این شورا مالیات بر سرمایه برگشتی Turnover Tax به میزان 1 درصد تعیین شده است. در حال حاضر رقم این مالیات در ارمنستان 3 درصد می باشد.

نظرات