محدود شدن مدت اقامت ارمنستانی ها در روسیه

سرویس دولتی مهاجرت ارمنستان به شهروندان این کشور تذکر داده است که از ابتدای سال 2014 در هر 180 روز  تنها 90 روز میتوانند بدون ویزا در روسیه اقامت داشته باشند.
شهروندان ارمنستان می توانند با گذرنامه این کشور  بمدت 90 روز بدون نیاز به درخواست روادید در روسیه اقامت داشته باشند. در سالهای گذشته افرادی پس از پایان این دوره از مرزهای روسیه ورود و خروج می کردند و با این شیوه مدتهای طولانی در این کشور کار یا زندگی می کردند. با وضع مقررات جدید شخص ناچار است پس از پایان 90 روز خاک روسیه را برای 90 روز ترک کند. این مقررات تنها ویژه شهروندان ارمنستان نیست و کلیه کشورهایی که با روسیه پیمان لغو روادید دارند را در بر می گیرد.
پیش از این کشور ترکیه نیز مقررات مشابه ای را برای شهروندان ایرانی وضع کرده بود. بنظر میرسد کشورهای جهان به سمت این سیاست حرکت می کنند که شهروندان خارجی تنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به اقامت یا ویزای کار بتوانند در جامعه میزبان کار یا زندگی کنند.

نظرات