کاهش قدرت خرید مردم ارمنستان

نشریه هایکاکان ژاماناک می نویسد بموجب آمارهای رسمی حجم تجارت در دسامبر 2013 نسبت به دسامبر 2012 کاهش یافت. این نشریه از این آمار نتیجه گیری می کند که مردم ارمنستان امسال کمتر از سالهای پیش برای سال نو خرید کردند و این را نشانه ای از کاهش قدرت خرید مردم ارمنستان تلقی می کند.

نظرات