سرقت از اداره پست پروشیان

شامگاه 30 ژانویه جاری فردی با کندن نرده های پنجره وارد اداره پست Haypost روستای پروشیان واقع در استان کوتایک می شود و پولهای نقد را به سرقت می برد. به گزارش آیسور مبلغ سرقت شده 7 میلیون درام است.
مبلغ سرقت شده در روستاهای ارمنستان رقم قابل توجهی است.

نظرات