حداکثر 10 هزار دلار پول نقد مجاز است

قفقازستان - ارمنستان حداکثر پول نقد مجاز همراه مسافر را بر اساس مقررات اتحاد گمرکی تعیین می کند. هر مسافر مجاز است هنگام ورود به ارمنستان تا 10 هزار دلار پول نقد همراه داشته باشد.
پول نقد مجاز همراه مسافر تاکنون 15 هزار یوروه بوده است و کاهش آن بر اساس مقررات اتحاد گمرکی صورت گرفته است. کسانی که نیاز دارند نقدینگی بیشتری همراه داشته باشند ملزم هستند که در گمرک اظهارنامه تکمیل کنند و هزینه های آن را پرداخت نمایند.

نظرات