ترکیه احتمال بازگشایی مرز ارمنستان را رد کرد

احمد دادود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه احتمال گشایش مرزهای ارمنستان با کشور را رد کرد. به گزارش آپا داود اوغلو می گوید که موضع ترکیه در این مورد روشن است و تغییری پیدا نکرده است. مرز با ارمنستان تنها هنگامی باز خواهد شد که مناقشه قره باغ حل شده باشد.
پاییز گذشته و بدنبال مین روبی مرزهای ترکیه شایعاتی مبنی بر احتمال بازگشایی این مرز بگوش میرسید. ترکیه در مناقشه قره باغ از جمهوری آذربایجان حمایت می کند و با بستن مرزهای خود به روی ارمنستان این کشور را بن بست ترانزیتی قرار داده است.

نظرات