مبارزه با برخی از فرقه های مذهبی در ارمنستان

قفقازستان - آرتور باقداراسیان در کنفرانس مطبوعاتی روز 1 فوریه به مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت از کشور و برخی فرقه های مذهبی خطرناک اشاره کرد.

در ارتباط با مواد مخدر او ضمن اشاره به کشف مقدار زیادی هروئین در مرز با ایران گفت که ارمنستان قصد دارد در سال 2014 یک مرکز ملی مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند.
درباره مسئله مهاجرت از ارمنستان بحثهای گسترده ای در این کشور صورت گرفته است و سازمانهای بین المللی هم در مورد وضعیت هرم سنی در سالهای آینده گزارشهایی منتشر کرده اند.
دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان توضیحی نمیدهد که چه فرقه های مذهبی از نظر او گمراه کننده هستند. اظهار نظر در اینمورد از سوی چنین مقامی می رساند که مقامات ارمنستان حساسیت بالایی نسبت به یک یا برخی از گروههای مذهبی دارند. البته کسانی که در این کشور زندگی کرده اند یا تحولات اینجا را دنبال می کنند، می توانند حدس بزنند که اشاره ایشان به چه گروههایی است.

نظرات