سالن اپرا و باله ایروان تعطیل شده است

از روز 10 فوریه جاری سالن نمایش اپرا و باله ایروان تعطیل شده است بطوریکه اپرای آنوش در روز 10 فوریه به اجرا در نیامد.
علت تعطیلی سالن اپرا اعتصاب کارکنان در اعتراض به طرح بازنشستگی اعلام شده است.

نظرات