چهل درصد از مردم ارمنستان مایل به مهاجرت هستند

قفقازستان - یکی از چالشهای بزرگی که کشور ارمنستان با آن مواجه است میل شدید شهروندان این کشور برای مهاجرت و زندگی در سرزمینی دیگر است. بطور کلی انگیزه مردم برای فرار از سرزمین مادری در میان مردم جمهوری های شوروی سابق بیشتر از حد متوسط جهانی است اما در مورد خاص ارمنستان بسیار استثنایی و نگران کننده است.

موسسه نظرسنجی گالوپ اطلاعات بدست آمده در سالهای 2010 تا 2012 در مورد میل به مهاجرت را در بهار سال گذشته منتشر کرد. بر پایه این اطلاعات 15 درصد مردم از 12 کشور شوروی سابق مایل به مهاجرت دائمی هستند. در این میان مردم ارمنستان رکوردی را به ثبت رسانده اند زیرا بر پایه این نظرسنجی 40 افراد گفته اند که مایل به مهاجرت دائم از این کشور هستند. کمترین میل به مهاجرت در میان مردم ازبکستان مشاهده است که 5 درصد گفته اند، مایل به ترک دائمی این کشور هستند.
این هم جدول منتشر شده از سوی موسسسه گالوپ:

Desire to Leave FSU Ranges Widely Across Countries

نظرات