ارمنستان از جمهوری چک مواد رادیو اکتیو وارد می کند

خبرگزاری نیوز گزارش میدهد که شرکت پروم تست تا 5 سال مواد و تجهیزات رادیو اکتیو به ارمنستان وارد خواهد کرد. تصمیم در اینمورد هفته گذشته از سوی دولت ارمنستان اتخاذ شد.
گفته می شود که این مواد و تجهیزات کاربردهای پزشکی خواهد داشت.

نظرات