توسعه زیرساختهای گردشگری در استان سیونیک

آرمن گورگیان وزیر مدیریت تقسیمات کشوری و معاون نخست وزیر ارمنستان بر توسعه زیرساختهای گردشگری در استان سیونیک تاکید کرد.
استان سیونیک در مجاورت ایران قرار گرفته است و هم مرز کشورمان می باشد. بالهای تاتو از جاذبه های گردشگری این استان است. فرودگاه کاپان در استان سیونیک نیز در حال بازسازی است.

نظرات