ایران در ارمنستان کود بیولوژیک تولید می کند

روز جمعه 7 فوریه جاری سیامک علیزاده مدیر شرکت آرمن بیوتک به خبرنگاران گفت که این شرکت قصد دارد در منطقه آبوویان کود بیولوژیک تولید کند.
سیامک علیزاده عضو انجمن تولید کنندگان کودهای آلی و زیستی در ایران است و به لحاظ رسانه ای خبرگزاری فارس تا کنون فعالیتهای او در ایران را پوشش خبری داده است.

نظرات