ارمنستان و کانادا آسان شدن ویزا را بررسی می کنند

آرمن یگانیان سفیر ارمنستان در کانادا با الکساندر کریس وزیر مهاجرت کانادا ملاقات داشت. به گزارش نیوز در این دیدار دو طرف موافقت کردند که امکان آزاد کردن ویزا برای مسافرت شهروندان را مورد بررسی قرار دهند.

نظرات