اموال مادر زن مسئولان باید ثبت شود

سازمانهای مردم نهاد در ارمنستان برنامه ای را اجرا می کنند بنام پیشبرد مبارزه چند جانبه با فساد که تحت حمایت اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بر اساس آخرین پیشنهاد گروه مجری این برنامه اموال مادر همسر مسئولان نیز باید به ثبت برسد.
فساد فراگیر در ارمنستان موضوع پنهانی نیست، در گزارش های بین المللی بازتاب یافته است و کسانی که در این کشور کار و زندگی می کنند نیز بخوبی بر آن آگاه هستند. اما ساختار و جایگاه آنچه در این کشور سازمانهای مردم نهاد NGO نامیده می شوند، بسیار پیچیده و خاص است. من با اعضای برخی از این سازمانها و از جمله سازمان مجری برنامه ضد فساد مذکور ملاقات داشته ام و شاید در فرصتی مناسب درباره عملکرد آنها بیشتر صحبت کنم.
[youtube=http://youtu.be/et2TxCA5GSQ]

نظرات