دستگیری به اتهام سفر به ارمنستان

رئوفرئوف میرکادیروف روزنامه نگار برجسته آذربایجانی دستگیر شد. او که با نشریه آینه یا زرکالو همکاری داشت به ارمنستان سفر کرده بود و همین منجر شد که مقامات باکو به او تهمت جاسوسی بزنند.

نظرات