جنازه جوانی در مرکز شهر ایروان

خیابان نورتس یا شمالی یکی از دیدنی ترین مناطق گردشگری شهر ایروان است بطوریکه برخی به آن شانزه لیزه ایروان می گویند. متاسفانه امروز بعد از ظهر پلیس و مردم در این خیابان با جنازه جوانی با حدود بیست و چند سال سن مواجه می شوند.  برخی از شاهدان می گویند که او خود را از بالای یک ساختمان مرتفع به پایین انداخته است.
اخبار بیشتری دردسترس نیست اما این حادثه اوقات بسیاری از مردم و گردشگران را تلخ نموده است.

نظرات