اصول سه گانه ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ

هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان می گوید که حل مناقشه قره باغ باید بر پایه سه اصل انجام شود. به گزارش آیسور نخست وزیر به این سه اصل اشاره می کند: حفظ تمامیت ارضی، حق مردم برای تعیین سرنوشت و عدم استفاده از زور.

نظرات