پیشنهاد خواهر شدن گلندیل با گیومری

سینایان Zareh Sinanyan شهردار شهر گلندیل در ایالت کالیفرنیا امروز با سامول بالاسانیان در شهر گیومری دیدار کرد. به گزارش ترت، شهردار گیومری در این دیدار پیشنهادی برای خواهر خواندگی دو شهر گلندیل و گیومری ارائه داد.
ایالت کالیفرنیا روابط دوستانه و خاصی با ارمنستان دارد. مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا روز 8 می طی قطعنامه ای استقلال قره باغ را برسمیت شناخت.

نظرات