افزایش تعداد زنان دارنده گواهینامه رانندگی در ارمنستان

Increasing number of females get driving licensesآشوت آهارونیان رئیس اداره روابط عمومی پلیس ارمنستان در صفحه فیس بوک خود از افزایش تعداد زنان دارای گواهینامه رانندگی اطلاع میدهد.
بنابر اظهار او در سال 2013 تعداد 8021 زن گواهینامه رانندگی دریافت کردند و از سال 2012 تاکنون در حدود 16 هزار گواهینامه رانندگی برای زنان صادر شده است.

نظرات