ایزابل دینگیزیان معاون سخنگوی پارلمان سوئد از حزب سبزها

Esabelle Dingizianایزابیل دینگیزیان Esabelle Dingizian که نماینده پارلمان سوئد از حزب سبزها Green Party می باشد به سمت معاون سخنگوی پارلمان این کشور رسید.
ایزابل دینگیزیان از ارامنه سوئد و متولد سال 1962 در شهر بغداد پایتخت عراق می باشد. از سال 2008 به او ایزابل رشدونی Esabelle Reshdouni هم خطاب می کنند.

نظرات