واکنش وزیر امور خارجه به همه پرسی در اسکاتلند

ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان در یک نشست خبری با اشاره به رفراندوم اسکاتلند گفت در کشورهایی که حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک اولویت دارند، به تصمیم و خواسته های مردم نیز احترام گذاشته می شود. او برگزاری این همه پرسی را تحقق اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق برابر برای انسانها خواند.

نظرات