میخائیل گورباچف سالم و فعال است

Mikhail Gorbachevمیخائیل گورباچف که برای آزمایش عمومی پزشکی یا چک آپ به بیمارستانی در مسکو مراجعه کرده بود به خبرنگاران گفت که حالش خوب است و به دفتر کارش می رود.
میخائیل سرگئیویچ گورباچف Михаил Сергеевич Горбачёв متولد سال 1931 آخرین رهبر اتحاد شوروی بود که در سال 1990 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

نظرات