عضویت در اتحادیه اوراسیا در تضاد روابط با اروپا نیست

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای صربستانی خود اعلام کرد که عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تضادی با همکاری های این کشور با اروپا ندارد.
در امنستان افراد و گروههای مخالف پیوستن به اتحادیه اوراسیا تلاش می کنند این سازمان را نقطه مقابل اتحادیه اروپا قرار دهند و پیوستن به اوراسیا را به معنای دور شدن از اروپا تعبیر کنند. این در حالی است که ارمنستان تجارت چندانی با اتحادیه اروپا ندارد و پیوستن به اتحادیه اوراسیا افقهای جدیدی را در مقابل این کشور قرار می دهد.

نظرات