کنفرانس جهانی شطرنج در مدارس

کنفرانس بین المللی شطرنج در مدارس Chess in Schools روزهای 16 تا 18 اکتبر جاری در ایروان برگزار می شود.
این کنفرانس با مشارکت فدراسیون جهانی شطرنج، فدراسیون شطرنج ارمنستان و دانشگاه دولتی علوم تربیتی ارمنستان برنامه ریزی و اجرا می گردد.
در سالهای اخیر بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اتحادیه اروپا گامهایی برای توسعه آموزش شطرنج در مدارس برداشته اند.

نظرات