پولدارهای روسیه از چه اقوامی هستند؟

بعد از روسها که بیشترین افراد ثروتمند در کشور روسیه را تشکیل می دهند، یهودی ها، اوکراینی ها،تاتارها و ارمنی ها جای می گیرند.
به گزارش نیوز نشریه روسی لنتا ثروتمندترین افراد روسیه را از نظر قومی مورد بررسی قرار داده است. در لیست فوربس 200 نفر از ثروتمندترین افراد روسیه در سال 2014 منتشر شده است. این افراد در مجموع 481.15 میلیارد دلار ثروت دارند. پس از روسها گروههای یهودی،اوکراینی، تاتار و ارمنی در میان آنها جای می گیرند.
هفت نفر ارمنی در میان 200 نفر ثروتمند تراز اول روسیه هستند که ثروتمند آنها در مجموع 21 میلیارد دلار اعلام شده است. ثروتمندترین ارمنی روسیه 10 میلیارد دلار ثروت دارد.

نظرات