حزب سبز ترکیه نسل کشی را برسمیت می شناسد

رسانه های ارمنستان گزارش میدهند که حزب سبز ترکیه نسل کشی ارامنه را برسمیت شناخته است.
به گزارش آیسور سخنگوی حزب سبز ترکیه این جمله را توییت کرده است: ما با صراحت نسل کشی ارامنه را شناسایی می کنیم.

نظرات