افزایش مسافران هوایی ارمنستان

سرویس رسانه ای شرکت فرودگاههای بین المللی ارمنستان اعلام کرد که تعداد مسافران فرودگاه بین المللی ایروان یا زوارتنوتس در ماه اکتبر سال 2014 نسبت به اکتبر سال گذشته 11 درصد افزایش یافت.
تعداد 179602 مسافر در اکتبر سال جاری از خدمات فرودگاه زوارتنوس استفاده کردند. تعداد پروازها در این ماه 1649 پرواز اعلام شد که 6 درصد افزایش نسبت به اکتبر سال گذشته را نشان می دهد.

نظرات