دستگیری کامیوندار ایرانی در مرز مقری

روز شنبه 13 دسامبر جاری فردی که قصد داشت نوشابه های الکلی را با کامیون خود به ایران قاچاق کند در مرز آگاراک در مجاورت مقری دستگیر شد.
خبرگزاری نیوز نقل می کند که این دستگیری توسط مرزبانان روسی انجام شده است و کامیون مزبور حامل یک میلیون و سیصد هزار درام مشروب قاچاق بوده است.
مرزهای ارمنستان با ایران توسط مرزبانان روس محافظت می شود. روسیه حافظت از مرزهای کشورهای همسود با کشورهای خارج از این حوزه را برعهده دارد.

نظرات