پل دوستی بین ارمنستان و گرجستان

توافقنامه ساخت پل دوستی بین ارمنستان و گرجستان به امضا رسید. این پل که بر روی روخانه دبد Debed قرار خواهد داشت باقراتاشن در ارمنستان را به ساداخلو در گرجستان متصل خواهد کرد.
به گزارش آرمن پرس این توافقنامه امروز با حضور هویک آبراهامیان به امضای گاگیک بلگاریان وزیر حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان و گیورگی کویریکاشویلی وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان رسید.
توافق نامه احداث پل دوستی در چهارچوب پروتکل همکاری بین دو کشور می باشد که هنگام مسافرت رسمی هویک آبراهامیان به گرجستان در تاریخ 11 دسامبر جاری به امضا رسید.

نظرات