اروگوئه خواستار برسمیت شناختن قره باغ شد

وزیر امور خارجه اروگوئه از جهانیان خواست که جمهوری قره باغ و حق مردم آنجا برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت بشناسند.
به گزارش اسبارز، لوئیس الماگرو در دیدار با اعضای کمیته ملی ارامنه اروگوئه این مطلب را بیان کرد.

نظرات