اروگوئه خواستار برسمیت شناختن قره باغ شد

وزیر امور خارجه اروگوئه از جهانیان خواست که جمهوری قره باغ و حق مردم آنجا برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت بشناسند.
به گزارش اسبارز، لوئیس الماگرو در دیدار با اعضای کمیته ملی ارامنه اروگوئه این مطلب را بیان کرد.

نظرات

مطلب پربیننده