روسیه ورود کارگران بدون اجازه کار را ممنوع می کند

اداره مهاجرت فدرال روسیه از ابتدای سال جاری ورود برخی از افراد را به این کشور ممنوع کرد. کسانی که بدون داشتن اجازه کار در کشور روسیه کرده باشند از ورود به این کشور منع می شوند.
اداره مهاجرت فدرال روسیه اعلام کرده است که اگر فردی تا 120 روز در این کشور بدون اجازه اداره مهاجرت کار کرده باشد بمدت سه سال از ورود به خاک روسیه محروم خواهد شد. اگر این مدت کار بدون اجازه از 120 روز بیشتر باشد تا 270 روز 5 سال محرومیت و اگر به 360 روز برسد 10 سال محرومیت جهت ورود به خاک روسیه را در پی خواهد داشت.
روسیه از ابتدای سال جاری مقررات سفت و سخت تری را برای کار کردن اتباع خارجی اعمال کرده است.

نظرات