سازمان ملل و ناپدید شدن اجباری در ارمنستان

کمیته ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل UN Committee on Enforced Disappearances در نشست ژنو در فوریه سال جاری وضعیت ارمنستان را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش وبسایت سازمان ملل در ارمنستان روزهای سوم و چهارم فوریه سال جاری اعضای کمیته ناپدید شدگان اجباری CED با نمایندگان ارمنستان در ژنو ملاقات و گفتگو خواهند داشت.
ناپدید کردن اجباری یا سر به نیست کردن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از نظر عموم پنهان شود که علت آن می‌تواند قتل یا آدم‌ربایی یا دستگیری مخفیانه باشد. در دوران استالین ناپدید کردن اجباری بطور سیستماتیک اجرا می شد. گفته می شود برخی از دولتها و باندهای جنایتکار در کشورهای جدا شده از شوروی سابق هنوز از روش ناپدید کردن اجباری استفاده می کنند.

نظرات