میزان ثبات و شکنندگی ارمنستان

بر اساس شاخص میزان شکنندگی کشورها در سال 2014 ، ارمنستان از کشورهای همسایه خود بسیار با ثبات تر است.
شاخص رتبه بندی میزان شکنندگی کشورها Fragile States Index Ranking توسط بنیاد صلح در امریکا تهیه می شود. هر کشوری که در رتبه بندی این شاخص در جایگاه پایین تری قرار بگیرد کمتر شکننده یا باثبات تر است. ارمنستان در گزارش سال 2014 در جایگاه 104 قرار گرفت. وضعیت همسایگان ارمنستان نیز از این قرار است: ایران 44 ، گرجستان 63 ، جمهوری آذربایجان 76 و ترکیه 93 . کشور روسیه نیز در رتبه 85 قرار گرفته است. به این ترتیب ملاحظه می شود که میزان شکنندگی ارمنستان با اختلافی قابل توجه از همسایگان کمتر است و این کشور ثبات بیشتری دارد.
برای تعیین شاخص شکنندگی 12 عامل بررسی می شود: فشارهای جمعیتی، وضعیت آوارگان، تنشهای قومیتی داخلی، فرار مغزها، توسعه نامتوازن اقتصادی، فقر اقتصادی، مشروعیت حکومت، خدمات عمومی، حقوق بشر، وضعیت امنیتی، باندبازی های نخبگان و مداخله خارجی.

نظرات