صد روز اقدام تا صدمین سالگرد نسل کشی

The Armenian Youth Federationکمپین صد روز اقدام تا صدمین ساگرد نسل کشی از 14 ژانویه تا 24 آوریل سال جاری فعالیت خواهد کرد.
فدراسیون جوانان ارمنی غرب امریکا AYF کمپین صد روز اقدام 100Days of Action1 را اعلام کرده است. اعضای این کمپین در طول دوره تعیین شده هر روز اقدامی انجام خواهند داد تا افکار عمومی را به واقعه نسل کشی جلب نمایند. گفتگو با رسانه ها، لابی های سیاسی، تشکیل اتاقهای گفتگو ، برگزاری برنامه های فرهنگی و اقدامات دیگر از فعالیتهای این کمپین خواهد بود.

نظرات