خانم سرهنگ در گروه نجات ارمنستان

خانم آلوینا مناتساکانیان Ալվինա Մնացականյանին در اداره خدمات نجات وزارت تقسیمات کشوری و امور اضطراری ارمنستان کار می کند. او بتازگی به درجه سرهنگی نایل شده است. در ارمنستان زنان برای دستیابی به مشاغل از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند.

نظرات