بحران اقتصادی در ارمنستان

رسانه های غیر دولتی ارمنستان گزارش می دهند که تغییر پارامترهای اقتصادی نمایانگر آغاز بحران در کشور می باشد.
خبرگزاری نیوز از سوی نشریه ژوقوورد نقل می کند که بر اساس آمارهای رسمی، در ماه ژانویه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته در بخش تولید صنعنی 6.3 درصد کاهش، گردش مالی بازرگانی 7.4 درصد کاهش، تولید الکتریسته 19.7 درصد کاهش و در بخش صادرات 21.9 درصد کاهش مشاهده می شود.
بغیر از آمارهای رسمی، مشاهدات شخصی نیز حاکی از آن است که در خارج از منطقه مرکزی شهر ایروان و چند خیابان معروف بسیاری از مغازه ها و اماکن تجاری در پایتخت نیز تعطیل شده اند. در گفتگو با مردم عادی کوچه و بازار نیز بخوبی می توان دریافت که اغلب افراد از اوضاع بعد اقتصادی گله مند هستند.
ارمنستان دارای ظرفیتهای فراوانی برای سرمایه گذاری است ولی بموازات آن مشکلات ساختاری گوناگونی از جمله فساد مالی، وجود گروههای فشار، فربه بودن الیگارشها در برابر تکنوکراتها و غیره نیز دارد که در پستهای اینده بیشتر در این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات