ریچارد میلز سفیر امریکا در ارمنستان

بتازگی ریچارد م. میلز Richard M. Mills به سمت سفیر ایالات متحد امریکا در ارمنستان منصوب شده است. ریچارد میلز در رشته پالیسی امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی کارشناسی ارشد گرفته است و به زبانهای فرانسه و روسی صحبت می کند.
به گزارش نیوز او در ماههای اخیر زبان ارمنی را نیز آموخته است. او می گوید که می خواهد برای تقویت دموکراسی و نقش قانون و نیز آزاد شدن اقتصاد به دولت ارمنستان یاری برساند.

نظرات