صدور شناسنامه برای حیوانات خانگی در تفلیس

شورای شهر تفلیس صدور شناسنامه برای حیوانات خانگی ساکن در این شهر را در برنامه خود قرار داده است. در مرحله نخست سگها و گربه ها باید ثبت نام شوند.
شورای شهر تفلیس شماره تلفن 112 را جهت ثبت نام حیوانات به شهروندان اعلام نموده است. از روز 8 اکتبر سال جاری می توانید با این شماره تماس بگیرید تا کارمند مسئول ثبت به محل شما بیاید و کار ثبت نام از حیوان خانگی را انجا دهد.

نظرات