نخست وزیر گرجستان پروفسور شد

دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل پکن عنوان پروفسور افتخاری به ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان اهدا کرد.

نظرات