با تعطیلی کارخانه آرد تفلیس 120 نفر شغل خود را از دست دادند

  بعلت تعطیل شدن کارخانه آرد تفلیس 120 نفر شغل خود را از دست دادند. به گزارش شبکه روستاوی 2 مدیر کارخانه دلیل تعطیلی را مشکلات مالی بیان کرده است.

نظرات