لاری و یوان باهم مبادله می شوند

چین و گرجستان پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده اند بطوریکه معاملات بین دوکشور بطور مستقیم با یوان و لاری قابل انجام خواهد بود.
چین سومین شریک بزرگ تجاری گرجستان است. در سالهای اخیر با وخیم شدن اوضاع اقتصادی روسیه و پایین آمدن ارزش روبل، خلایی در اقتصاد کشورهای منطقه قفقاز جنوبی ایجاد شد. کشور چین با استفاده از این فرصت بتازگی حضور پررنگتری در این منطقه پیدا کرده است.

نظرات

مطلب پربیننده